Lo Mein and Mei Fun

Lo Mein (Soft Noodle), Mei Fun (Rice Noodles)

46.  Vegetable Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.50
47.  Roast Pork Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.50
48.  Chicken Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.50
49.  Beef Lo Mein (S)$6.95 (L)$10.25
50.  Shrimp Lo Mein (S)$6.95 (L)$10.25
51.  House Special Lo Mein (S)$6.95 (L)$10.25
52.  Chow Mei Fun
Veg , Pork, Beef, Chicken, or Shrimp
$10.25
53.  House Special Mei Fun $10.50
54.  Singapore Mei FunSpicy $10.50